Školní poradenství


Co je to školní poradenské pracoviště (ŠPP)?

Školní poradenské pracoviště je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje poradenské služby na škole. Legislativní rámec pro jeho činnost pramení z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školních poradenských zařízení.

Co je cílem ŠPP? 

Hlavním cílem poradenských služeb je pozitivní ovlivňování sociálního klimatu na škole (atmosféra spolupráce), kvalitní realizace programu primární prevence, kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a odborná péče o děti s psychickými obtížemi.

Kdo zajišťuje poradenské služby v ŠPP? 

Poradenské služby zajišťuje poradenský tým, který je složen z výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa.

Pro koho jsou poradenské služby ŠPP určeny?

Pro žáky, pro zákonné zástupce, pro pedagogy, pro širší veřejnost.

Co ŠPP nabízí oproti jiným školským zařízením?

Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo na místě. Poradenský tým zná dobře prostředí a atmosféru školy, je snadno dosažitelný nejen pro děti, ale i pro zákonné zástupce, pedagogy a další odborníky mimo školu.

Mohu očekávat diskrétnost?

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupců, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Bc. Pavla Ptáčková 

tel. 321 720 909

e-mail: pavla.ptackova@6zskolin.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Nutným předpokladem pro dobrou vzdělávací práci školy je příjemné klima ve škole, fungující vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodinou. Současně je nezbytné podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či jinými odlišnostmi, a proto je výchovné poradenství na naší škole zaměřeno na:

Řešení výukových, výchovných a vrstevnických problémů

 • Pohovory se žáky, zákonnými zástupci a učiteli s cílem nalézt příčinu problémů a následné možnosti jejich řešení, v závažnějších případech – výchovné komise
 • Spolupráce s OSPOD, Policií ČR
 • Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť

Péče o žáky se speciálními pedagogickými potřebami

 • Spolupráce se zákonnými zástupci a třídními učiteli těchto žáků
 • IVP pro integrované žáky s SPU, SPCH, s jinými obtížemi a pro žáky nadané
 • Setkání s zákonnými zástupci žáků s IVP
 • Shromažďování podkladů pro PPP, zpracování dokumentace, vedení databáze, kontrola platnosti jejich vyšetření
 • Poradenská a metodická podpora ostatním učitelům
 • Kontrola reedukace
 • Speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s PPP, SVP, SPC

Poradenská činnost výchovného poradce je koordinována s činností školního metodika prevence, školního psychologa a ve spolupráci s vedením školy.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Eva Skalníková

tel. 321 720 909

e-mail: eva.skalnikova@6zskolin.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • Pomoc při výběru vhodné školy
 • Konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci
 • Setkání se zákonnými zástupci vycházejících žáků (informace o přihláškách a přijímacím řízení)
 • Přehlídky škol, Dny otevřených dveří SŠ/OU, exkurze
 • Seznámení s činností IPS ÚP
 • Besedy se zástupci SŠ/OU, besedy s absolventy naší školy
 • Přihlášky na SŠ (informace o jejich vyplňování, podávání, termínech, odvolání…)
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Eva Skalníková

tel. 321 720 909

e-mail: eva.skalnikova@6zskolin.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ

Nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další) je chování na hranici společenské únosnosti, bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu, a proto je program primární prevence na naší škole zaměřen na:

 • Sebepoznávání, poznání svých hodnot a předností
 • Schopnost spolupráce
 • Týmová práce
 • Poznávání mezilidských vztahů
 • Komunikační dovednosti
 • Spolupráce s orgány a organizacemi (Policie ČR, SVP, OSPOD, Městská policie)
 • Adaptační programy
 • Preventivní program školy
 • Preventivní programy pro žáky – podpora zdravého životního stylu a pozitivních hodnot

Poradenská činnost školního metodika prevence je koordinována s činností výchovného poradce, školního psychologa a ve spolupráci s vedením školy.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Vendula Šukalová, DiS

tel. 321 720 909

e-mail: vendula.sukalova@6zskolin.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

PSYCHOLOGIE NA ŠKOLE

Sociální klima na škole, školní povinnosti a nároky na žáky kladené, postoj zákonných zástupců ke vzdělávání, jednotlivé zkušenosti zákonných zástupců s přístupy školy, kvalita vztahů v rodině, výchovné rodičovské přístupy, atmosféra v rodině, osobnostní dispozice žáka, jeho fyzický i psychický zdravotní stav a mnoho dalších faktorů ovlivňuje prožívání a chování žáka ve škole. Pokud jsou některé z popsaných vlivů dlouhodobě či trvale negativní, způsobují dítěti zátěž, se kterou se musí každodenně vyrovnávat. Tato zátěž a adaptace na ni vede ke zpomalení či zastavení zdravého vývoje osobnosti dítěte a vede k nejrůznějším psychickým, citovým a tělesným potížím. Ty se ve školním prostředí projevují velice rozmanitým způsobem, a proto je nejprve nutné tyto projevy identifikovat, zjistit příčinu a ve spolupráci s rodinou a s pedagogy napomáhat žákovi k jejich překonávání.

Z těchto důvodů jsou psychologické služby na naší škole zaměřeny na:

 • Výchovné potíže – impulzivní a agresivní chování, potíže se začleněním do kolektivu, konflikty se spolužáky, konflikty s pedagogy
 • Psychosomatické potíže – bolesti hlavy, břicha
 • Poruchy nálady – úzkosti, deprese, mánie, napětí, separační úzkost
 • Disharmonický vývoj osobnosti – komplexní osobnostní potíže
 • Reakce na mimořádné životní události vyžadující okamžitou pomoc (krizová intervence)
 • Výukové potíže – zhoršení prospěchu, školní neprospívání, poruchy pozornosti, nevhodné studijní návyky apod.
 • Negativní sociální klima ve třídě – dlouhotrvající konflikty mezi žáky, agresivní chování mezi sebou navzájem, konflikty mezi žáky a pedagogy
 • Podporu dobrých vztahů mezi žáky ve třídách – preventivní programy s cílem podpořit zdravé vztahy ve třídě
 • Podporu zdravého životní stylu – práce se třídními kolektivy

V opodstatněných případech je činnost školního psychologa koordinována s činností výchovného poradce, školního metodika prevence a ve spolupráci s vedením školy.

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Eva Filipovská

tel. 720 063 986 (od 7:15 do 15:00)

e-mail: eva.filipovska@6zskolin.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • vede centrální agendu omlouvání absencí ve všech třídách v systému Bakaláři
 • zaznamená, omlouvá a řeší absenci žáků v souladu se školním řádem a interními pravidly
 • navrhuje, zpracovává a koordinuje preventivní a restriktivní opatření ve spojitosti s vysokou absencí, neomluvenými hodinami, skrytém záškoláctví a jinými sociálně patologickými jevy
 • pomáhá identifikovat žáky ohrožené školním neúspěchem (nízká motivace k učení, nedůsledné rodičovské vedení, sociální znevýhodnění atd.)
 • poskytuje pomoc s právními a sociálními otázkami
 • působí jako prostředník mezi rodinou a školou
 • propojuje školu, rodinu a jiné subjekty (obec, policii, zdravotnická zařízení, neziskové organizace, poskytovatele volnočasových aktivit pro děti apod.)
 • spolupracuje na prevenci negativních jevů ve spolupráci s preventistou školy a školním psychologem
NAHORU
Skip to content