ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Přijímání žáků do RVJ pro školní rok 2019/2020


Přijímání do 6. ročníku
     termín podání přihlášky: 26. 3. 2019                                        přihláška ke stažení ZDE
     termín přijímacího řízení: 3. 5. 2019
     místo: 6.ZŠ v Ovčárecké ulici, Kolín
     počet přijímaných žáků: 22
     požadavky: 
  • přijímací řízení se skládá z testu z českého jazyka, studijních předpokladů, písemného testu z anglického jazyka (slovní zásoba, gramatické jevy), z pohovoru s vyučujícím cizího jazyka komunikační dovednosti, čtení a diskuze o přečteném textu)
  • dále je zohledněno poslední vysvědčení
  • jednotlivé části jsou obodovány a výsledný součet určuje pořadí
     přineste si s sebou: psací potřeby, poslední vysvědčení

Podmínkou pro zařazení do programu s rozšířenou výukou jazyků je získání minimálně 50 % z celkového počtu bodů. Pokud uchazeč získá méně než 50% z celkového počtu bodů, nebude zařazen do výsledného seznamu úspěšných uchazečů. V tomto seznamu pak o přijetí rozhoduje konečné pořadí úspěšných uchazečů, sestavené na základě bodového ohodnocení všech částí přijímacího řízení. Přednost mají žáci již zapsaní a studující na naší škole.Pravidla pro přijímání žáků do RVJ
 
 
Termín přijímacího řízení do 6. ročníku je stanoven na období duben až květen školního roku, ve kterém žák absolvuje 5. ročník. Přijímací řízení se týká všech žáků, kteří mají zájem absolvovat program rozšířené výuky jazyků (RVJ).

Přijímací řízení se skládá z testu z českého jazyka, studijních předpokladů, písemného testu z anglického jazyka (slovní zásoba, gramatické jevy), z pohovoru s vyučujícím cizího jazyka (komunikační dovednosti čtení a diskuze o přečteném textu), dále je zohledněno doporučení z předešlé školy a poslední vysvědčení. Celkové výsledky jsou poté zveřejněny na nástěnce školy a webové stránce školy. Výsledky žáků jsou zveřejněny pod přidělenými čísly, která dostanou zákonní zástupci žáků před konáním přijímacího řízení.

Přijímání žáků do RVJ v jiných ročnících 2. stupně je možné na žádost jejich zákonných zástupců. Přijímací řízení probíhá individuálním posouzením znalostí a dovedností na základě pohovoru s vyučujícím cizího jazyka (komunikační dovednosti, čtení a diskuze o přečteném textu), písemného testu z anglického jazyka (slovní zásoba, některé gramatické jevy), v úvahu je bráno doporučení vyučujících z předešlé školy a poslední vysvědčení. Přijímacímu řízení je v tomto případě přítomen zákonný zástupce žáka. Výsledek přijímacího řízení je oznámen ihned po jeho ukončení. 

Počet dětí přijímaných do programu RVJ může být omezen plněním legislativních nařízení, efektivním ekonomickým řízením školy a aktuálním stavem naplněnosti již stávajících popř. nově zřízených tříd/skupin. 

Přeřazení neprospívajícího nebo špatně prospívajícího žáka ze třídy/skupiny s RVJ do třídy/skupiny bez RVJ je možné na žádost zákonného zástupce žáka nebo na návrh vyučujících (se souhlasem zákonného zástupce žáka).


 


 
 
Nabídka a přednosti výuky cizích jazyků na naší škole
    Anglický jazyk (od 1. ročníku)
    Francouzský jazyk (od 6. ročníku – RVJ, od 7. ročníku bez RVJ )
    Ruský jazyk (od 6. ročníku – RVJ, od 7. ročníku bez RVJ)
    Německý jazyk (od 6. ročníku – RVJ, od 7. ročníku bez RVJ)

Hodinová dotace
      Anglický jazyk 
      1., 2. ročník – 1 hodina týdně
      3.,4.,5. ročník – 4 hodiny týdně
      6.- 9. ročník – 4 hodiny týdně, jazykové třídy
      6.-9. ročník – 3 hodiny týdně, nejazykové třídy

     Konverzace v Aj 
     1 hodina týdně od 7. ročníku – rodilý mluvčí – jazykové třídy

     Francouzský jazyk
     jazykové třídy – 6.,7., ročník – 2 hodiny týdně
                               8.,9., ročník – 3 hodiny týdně
     nejazykové třídy - 7.-9. ročník – 2 hodiny týdně

     Německý jazyk
     jazykové třídy – 6.,7., ročník – 2 hodiny týdně
                               8.,9., ročník – 3 hodiny týdně
     nejazykové třídy - 7.-9. ročník – 2 hodiny týdně

     Ruský jazyk
     jazykové třídy – 6.,7., ročník – 2 hodiny týdně
                               8.,9., ročník – 3 hodiny týdně
     nejazykové třídy - 7.-9. ročník – 2 hodiny týdně


Cíle výuky cizího jazyka: schopnost komunikace v cizím jazyce a porozumění


Hodiny jsou vedeny především komunikativní metodou, důraz je kladen na porozumění mluvenému i psanému slovu, slovní zásobu, gramatické a stylistické dovednosti a především na schopnost dorozumění se v praktické i studijní oblasti.

Používané studijní materiály
     Anglický jazyk
     Kid´s Box Starter, 2 nd updated edition
     Kid´s Box 1, second updated edition
     Happy Street 1, 2
     Your Space 1, 2, 3
     Hot Spot 1, 2, 3
     i- Tooly – využití interaktivních tabulí, CD, DVD, internet – materiály British council
     Cambridge for Schools 1, 2, 3
     časopisy Gate, Bridge (9. ročník)

     Německý jazyk
     Planet (jazykové třídy)
     Deutsch Mit Max (nejazykové třídy)
 
     Deutsch.com ( jazykové třídy)

     Francouzský jazyk
     Le francais entre Nous
     Vite!

     Ruský jazyk
     Pojechali

Vícedenní jazykové pobyty - intenzivní výuka Aj spojená s hrami, soutěžemi a sportem
     1x ročně
     dopoledne – výuka aj
     odpoledne – hry, soutěže, sport, procvičování aj
     horské prostředí – Krkonoše 

Poznávací a jazykové pobyty v zahraničí 
    - každé dva roky, Velká Británie, Francie
    - v rámci zájezdu pokaždé pobyt v rodinách – podporuje schopnost žáků reagovat a řešit každodenní praktické situace.

     Přehled pobytů:
 
     Lake District (SV Anglie) – květen 2018
     Alicante (Španělsko) – květen 2017
     Hastings (J Anglie), Londýn s výukou – říjen 2015
     Alicante (Španělsko) – 2015
     Paříž, Londýn – 2014
     Cornwall (JZ Anglie) – 2012
     Brighton (J Anglie) – 2010
     Eddinburgh (Skotsko) – 2008
     Dublin (Irsko) – 2006
     Antverpy (Belgie) - 2004

Jednodenní tematické zájezdy – Vídeň, Norimberk, Drážďany


Mezinárodní spolupráce – projekty
 
Současné:
Erasmus+ KA2 – Let´s be friends and help our nature together (2018-1-CZ01-KA229-048051)
                  ZŠ Ovčárecká – koordinátor projektu
                  Partnerské školy: 1st Primary school of Rafina (Řecko)
                                                  Trapene Elementary School (Lotyšsko)
                                                  Otets Paisiy Primary School (Bulharsko)
                                                  Escola Les Aigues (Španělsko)  

- v minulosti

     LINC! Everyone matters – prevence předčasného ukončení studia
     partnerské školy:
         University of Thessaly (Řecko),
         INSTITUTE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY Thessaly (Řecko),
         ORT France (Francie), 
         1. základní škola ve Volosu (Řecko), 
         Center for Flexible learning (Švédsko)
     
www.linc-project.eu

      c-Minds - rozvoj logického myšlení, matematické dovednosti, logické hry, programování, 
                      - aktivity jsou nadále k dispozici studentům a veřejnosti na cminds.org
      A drop of water travelling around Europe ( Francie,Irsko,Kypr,Řecko) – projekt Comenius

Jazykové projekty EU
Program pro podporu a zvýšení kvality v cizojazyčném vzdělávání na ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374 
     - rodilý mluvčí
     - jazykové pobyty 
     - koedukovaná výuka
 
Výzva č. 56 –OPVK – Čtením a cestováním poznáváme Evropu
 
 
-          vzdělávací pobyt 45 žáků v Hastings (J Anglie)

Mimoškolní aktivity
     - široká nabídka kroužků – dle případného zájmu
     - letní jazykové tábory – kombinace výuky jazyka, sportu a her
     - „Letní škola“ – dle případného zájmu